На главную Лекции и практикум по психологии Конференции и доклады по психологии Психология здоровья: теоретические основы и практика использования здоровьесберегающих технологий 2
Психология здоровья: теоретические основы и практика использования здоровьесберегающих технологий 2
Лекции и практикум по психологии - Конференции и доклады по психологии
Индекс материала
Психология здоровья: теоретические основы и практика использования здоровьесберегающих технологий 2
Здоровьесберегающая среда обучения и воспитания
Здоровье как интегративный критерий качества образования
Все страницы

Шляхі фарміравання асноў здаровага ладу жыцця на ўроках i ў пазакласнай выхаваўчай рабоце

Т.Ф.Барткевіч

Праяўленне развітай агульначалавечай культуры ўключае ўсведамленне чалавекам высокай каштоўнасці свайго здароўя і прадугледжвае разуменне неабходнасці аховы здароўя і яго ўмацаванне як абавязковай умовы паспяховай самарэалізацыі чалавека.
Адносіны чалавека да свайго здароўя, культура здаровага ладу жыцця ў многім залежыць ад фарміравання ўяўленняў пра здаровы лад жыцця ў маладыя гады. Фарміраванне ўяўленняў пра ЗЛЖ праводзіцца як на ўроках, так і ў пазаўрочнай дзейнасці шляхам правядзення разнастайных мерапрыемстваў, інфармацыйных і класных гадзін з адпаведнай тэматыкай, дзелавых гульняў, сустрэч з медыцынскімі работнікамі, людзьмі, якія могуць цікава і пераканальна данесці да вучняў інфармацыю пра неабходнасць валодання кожным асновамі ЗЛЖ.

Дзейнасць па фарміраванні ЗЛЖ вырашае задачы трох узроўняў: карэкцыйнага – выпраўленне адхіленняў парушэнняў развіцця; прафілактычнага – папярэджанне адхіленняў і цяжкасцей у развіцці; развіваючага – аптымізацыя, стымуляванне, узбагачэнне зместу развіцця.
Стварэнне станоўчага эмацыянальнага мікраклімату на ўроку – адна з першачарговых задач у плане здароўезберажэння. Дасягаецца гэта пры дапамозе разнастайных прыёмаў і метадаў, апісаных у педагагічнай літаратуры.
Няма ў нас тэрмометра настрою, трывожнасці або ўзроўнямеру разумення, аднак ёсць мноства сродкаў, якія дазваляюць зарыентавацца ў абставінах.
Набор карцінак, напрыклад, можа дапамагчы вызначыць не толькі настрой, але і тое, наколькі ўпэўнена вучні арыентуюцца ў тэме. Яны могуць быць элементарнымі для малодшых і больш складанымі для старэйшых вучняў.
Калі, зыходзячы з патрабаванняў да сучаснага ўрока, разглядаць яго структуру, то момант стварэння эмацыянальнага настрою з'яўляецца неабходным элементам пачатку, яго завязкі, які паступова пераходзіць у працу над разуменнем прадметнага зместу.
Аднак неабходна акцэнтаваць увагу на тым, што метады нельга ператвараць у сродак пазбаўлення ад суму на занятках. Станоўчая псіхалагічная атмасфера не можа быць адзіным і дастатковым вынікам заняткаў. Нельга схаваць некампетэнтнасць у зместавым і метадычным плане, перапаўняючы навучальны працэс разнастайнымі метадамі.
Пераадоленне страхаў, няўпэўненасці перад новай сітуацыяй, разуменне вучнямі патрабаванняў настаўніка станоўча ўплывае на эфектыўнасць вучэбнай дзейнасці і садзейнічае зберажэнню здароўя.
Для пацвярджэння гэтага тэзісу звернемся да схемы "Айсберг", якая паказвае, што ў дзейнасці любой групы навучэнцаў можна выдзеліць 2 аспекты – дзелавы і сацыяльна-псіхалагічны, якія цесна ўзаемазвязаны і аказваюць уплыў на адукацыйны працэс.
Дзелавы аспект:                  праца вучняў над зместам вучэбнага матэрыялу;
выкананне імі розных вучэбных заданняў; атрыманне і запамінанне матэрыялу.
Сацыяльна-псіхалагічны аспект:

жаданні і страхі вучняў;
пачуцці і перажыванні вучняў;
сімпатыі і антыпатыі;
атмасфера даверу або недаверу;
адчуванне бяспекі.
У нас, настаўнікаў, няма такіх прыбораў, як у лётчыкаў, якія ў час палёту адсочваюць рад параметраў: ад тэмпературы за бортам да колькасці топліва ў баку. Без гэтага немагчымы паспяховы палёт. Паспяховы ўрок таксама. Дзелавы аспект як бы "ляжыць на паверхні", таму мы часцей за ўсё і арыентуемся на яго: вывучыў школьнік урок ці не, выканаў заданне ці не, вядзе сябе дысцыплінавана ці не. Калі настаўнік у сваёй дзейнасці ўлічвае толькі дзелавы аспект, то гэта пагражае выліцца ў патрабаванне выніку любой цаной. Але эфектыўнасць дзейнасці на дзелавым узроўні залежыць перш за ўсё ад камфорту ў сацыяльна-псіхалагічным аспекце.
Дзеці з задавальненнем адгукаюцца на прапанову расказаць пра свой настрой, пажадаць адзін аднаму паспяховай працы на ўроку, сказаць камплімент і т. п. Тым больш, што ужо даўно даказана не толькі псіхалогіяй, што добрае слова не проста прыемна на слых – яно напрамую дзейнічае на стан здароўя чалавека.
Правядзенне фізкультхвілінак на ўроку ў форме гульні спрыяе не толькі рэлаксацыі, але зноў-такі карэкціруе эмацыянальны стан да лепшага, што станоўча ўплывае на вынікі працы.
На заключным этапе ўрока (у залежнасці ад пастаўленай мэты) праводжу рэфлексію пры дапамозе разнастайных метадаў для таго, каб удасканаліць сваю працу.
Выкарыстанне элементаў педагагічных тэхналогій, праца з тэкстам на ўроках беларускай мовы дае таксама шырокія магчымасці для прапаганды ЗЛЖ. Гэта і пераклад тэксту, і пошук арфаграм і пунктаграм, выкананне разнастайных практыкаванняў з граматычнымі заданнямі, правядзенне арфаграфічных эстафет...
Вялікую дапамогу ва ўдасканаленні пазакласнай працы па ЗЛЖ аказала інфармацыйная тэхналогія "Рэферэнт" пры правядзенні псіхалагічнага маніторынгу якасці выхавўчай дзейнасці вучняў. Праграма якраз і дапамагла разгледзець нябачную частку айсберга, накіраваць увагу на вырашэнне існуючых праблем.
У пазакласнай працы выкарыстоўваю магчымасці інфармацыйных, класных гадзін, бацькоўскіх сходаў, сумесных (бацькі і дзеці) мерапрыемстваў. Праводзім дыскусіі, дзелавыя гульні, сустрэчы, выпускаем тэматычныя насценныя газеты; падбіраем карысную інфармацыю для газеты "Жаўраначка", якую друкуем у рубрыцы "Здаровы лад жыцця", ходзім у вандроўкі.
Вельмі цікавымі, пераканальнымі з'яўляюцца лекцыі прафесара Новасібірскай акадэміі навук Жданава У.Г., у якіх ён расказвае, як вядзецца маральнае і фізічнае знішчэнне цэлых народаў праз ужыванне любога віду наркотыкаў, і ў першую чаргу самых даступных – алкаголю, табакі.
Фарміраванне пазітыўнага светапогляду – жыццёва неабходная рэч у плане здароўезберагальных тэхналогій. Пазітыўнае мысленне, як правіла, суадносіцца з добрым псіхічным здароўем, добрае псіхічнае здароўе вядзе да добрай фізічнай формы. Безумоўна, неабходна вучыць дзяцей бачыць свет у цэлым, але арыентавацца трэба на добрае. Светапогляд чалавека фарміруецца, мяняецца на працягу ўсяго жыцця. Кажуць жа, што не мяняюць сваіх поглядаў толькі мертвыя і неразумныя людзі. Кожны з нас мае свой спосаб навучання, спосаб успрымання. Па-рознаму да ісціны ідуць і дзеці, становячыся дарослымі. Аднаму дастаткова слова "нельга", другому – трэба абавязкова паспрабаваць, што нельга, трэцяму – страціць здароўе, каб зразумець, якую каштоўнасць ён меў. Наша задача – зрабіць усё, каб апошніх было як мага менш.
I тут на дапамогу прыходзіць тэхналогія нейралінгвістычнага праграмавання. Сутнасць тэхналогіі нейралінгвістычнага праграмавання (НЛП) – майстэрства і навука самаўдасканальвання. Паняцце "нейра" гаворыць пра адносіны да мыслення ці пачуццёвага ўспрымання, якое фарміруе сферу чалавечых паводзін; "лінгвістычнае" – адсылае нас да моўных мадэляў, якія адыгрываюць важную ролю ў дасягненні ўзаемаразумення паміж людзьмі. "Праграмаванне" ўказвае на спосаб, з дапамогай якога мы арганізуем мысленне, уключаючы пачуцці і перажыванні, каб урэшце дасягнуць пастаўленых мэт.
Сёння існуе шмат кніг, якія могуць дапамагчы настаўніку вызначыць шляхі фарміравання пазітыўнага мыслення. Добрай падказкай з'яўляецца таксама і фільм "Сакрэт", які моладзь глядзіць і абмяркоўвае з цікавасцю.
Відавочна, што, каб зберагчы сябе як асобу, неабходна найперш прытрымлівацца прынцыпаў хрысціянскай, народнай маралі. Без іх немагчама захаваць здароўе.
Урокі літаратуры ў найбольшай ступені з'яўляюцца прыдатнай глебай для выхавання станоўчых маральных якасцей асобы, яе духоўнага развіцця. Духоўна чалавек развіваецца праз узаемаадносіны з людзьмі, чытанне, музыку, мастацтва, творчасць, сувязь з прыродай. Чым менш у школе будзе гадзін для гуманітарных прадметаў, тым слабейшы падмурак будзе закладзены пад будынак, які называецца ЗЛЖ.
Важна памятаць, канешне, што вынікі працы педагога не могуць быць відавочнымі адразу. Бо, як гаворыцца ў вядомай біблейскай прытчы, ці прарасце зерне залежыць найперш ад глебы, на якую яно ўпала, – урадлівую, пры дарозе ці ў церні.
Вядома, перш чым вучыць некага іншага, трэба ўмець самому. Здароўе настаўніка - таксама каштоўнасць. Спецыяльныя даследаванні сведчаць: да аўтарытарных, дысцыплінарных уздзеянняў на вучняў часцей прыбягаюць педагогі, чыё фізічнае здароўе надломлена, чыя нервовая сістэма зношана. Ім цяжка стрымаць сябе, праявіць цярпенне, знайсці адэкватную праблемнай сітуацыі форму ўзаемадзеяння з дзецьмі, бацькамі, праявіць гібкасць ва ўзаемаадносінах, што адмоўна сказваецца не толькі на выніках працы, але і на саміх педагогах. Таму тэма здароўезберажэння актуальна не толькі ў працы з дзецьмі, але і для ўсяго грамадства.

Літаратура
1. Григальчик, Е.К. Обучаем иначе: Стратегия активного обучення в школе / Е.К.Григальчик, Д.И.Губаревич, С.В,Петрусев. - Мн.:Изд.ООО"Красико-Принт".
2. Тиханина, Н.А. Организация занятий по курсу "Здоровый образ жизни": учебно-методическое пособие / Н.А.Тиханина. - Мозырь: ООО НД "Белый ветер", 2005.
3. Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій на ўроках беларускай мовы і літаратуры /В.У. Бухавец {і інш.}; пад агульн. рэд. С.I.Цыбульскай. - Мн.: Сэр-Віт, 2006.
4. Ягодинский, В.Н. Школьнику о вреде никотина н алкоголя: кн. для учащихся / В.Н.Ягодинский. - Мн.: Нар. асвета, 1986.


 

Здоровьесберегающая среда обучения и воспитания

Т.Г.Бутель

Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню,
Дай мне действовать самому – и я научусь!

Китайская мудрость.

В настоящее время состояние Республики Беларусь, высочайшие темпы её развития предъявляют все более высокие требования к человеку и его здоровью. Особенно актуальным становится вопрос состояния здоровья детей. Бесспорно, что успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым ребенок поступил в школу. В дальнейшем сохранение и укрепление здоровья школьников будет зависеть от правильной организации учебного процесса. Педагоги, психологи и родители стремятся сделать все возможное, чтобы обучение детей было успешным, чтобы каждый ребенок в своей учебной деятельности достигал более высоких результатов. Именно мы, взрослые, должны создать такие условия, при которых обучение становилось бы все более успешным. Проблематизируя смыслы, связанные со здоровьем ребенка, здоровьесберегающим обучением, мы считаем, что школа не должна брать на себя медицинские функции и обязанности.
В.А.Сухомлинский писал: «Забота о человеческом здоровье, тем более здоровье ребенка – … это, прежде всего, забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества» [1].
В условиях нашей школы мы разработали модель здоровьесберегающего обучения и воспитания, критерии урока здоровьесберегающей направленности. В основе этой модели «тренирующая» и «сохраняющая» здоровье ребенка среда. «Тренирующая среда» связана с развитием интеллектуальных способностей ребенка. Она базируется на активной педагогике, в основе которой деятельностный подход, активные формы и методы обучения: поисковые, творческие, проблемные. Это и самостоятельный поиск информации, выдвижение гипотез, способов решения задач, разработка проектов, творческих заданий, игра, интерактивное общение, использование образцов, идей, ролей. В школе учителя проводят исследования, касающиеся здоровья детей. В школе применяются информационно-компьютерные технологии, благодаря которым учащиеся обучаются работе с информацией, полученной с помощью компьютера, соблюдая санитарные правила и нормы. Учителя школы активно используют следующие технологии обучения: развивающие, проектные, французских педагогических мастерских, адаптивную, проблемное обучение и др., способствующие активному взаимодействию в системе «Учитель - ученик», активизации познавательной деятельности учащихся.
В школе работает проблемный семинар педагогов «Обучение как процесс организации развивающей образовательной среды», который позволяет повысить профессиональную компетентность педагогов в области применения образовательных педагогических технологий, отвечающих всем современным требованиям. Творческая группа учителей работает над созданием проекта «Применение технологий и методик основанных на активном взаимодействии педагога и учащихся по достижению цели обучения». Работает психолого-педагогический лекторий для родителей, на котором рассматриваются темы «Здоровый ребёнок – результат совместного воспитания семьи и школы», «Мы и здоровье наших детей», «Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция», «Физическое воспитание как залог здорового гражданина» и др. Проблемы сохранения здоровья детей рассматриваются на педагогических советах, родительских собраниях, педконсилиумах, совещаниях при директоре и заместителях директора (в том числе и по вопросам качества питания).

 

«Сохраняющая здоровье ребенка среда» опирается на факторы психологического комфорта, эмоциональной активности, учета функциональной ассиметрии полушарий мозга (левое полушарие – преимущественно логическое мышление и правое полушарие – преимущественно творческое). Учитывая, что технология – это последовательность шагов, этапов к достижению результата, а педагогическая технология – это еще и техника, которая включает в себя методы, формы и приемы, то здоровьесберегающие технологии объединяют все эти понятия плюс принципы здоровьесберегающей педагогики. Особенности здоровьесберегающей технологии в ее рациональности, совместной организации деятельности учителя и учащихся, договорных основах, без которых невозможно достичь гармонических отношений и эффективности обучения. Для того чтобы виды деятельности ученика и учителя соответствовали тем требованиям, о которых говорилось выше, необходимо их объединить таким образом, чтобы при их слиянии образовалось центральное единое поле совместной деятельности. К совместным видам деятельности учащихся и учителя относятся: договор, установки, правила, оценка, управляемые действия. Это гармония, слитность, созвучие управленческой, организационной деятельности учителя и учащихся. Такое объединение дает возможность учителю решать проблемы успешнее, а учащимся облегчает напряженный интеллектуальный учебный труд.
Занимаясь разработкой здоровьесберегающих технологий, мы опираемся на антропоцентрическую философию Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова, основу которой составляют: человеческие отношения, субъектные позиции: «взрослый – ребенок», «ребенок – ребенок», активно-деятельностный способ обучения.
К «сохраняющей среде» мы относим санитарно-гигиенические требования, где выход за рамки – это хаос, нарушение дисциплины, норм и правил. К примеру, проветренное помещение, свежий воздух – это среда, в которой хорошо работает мозг, легкие; чистая доска – это направленность на деятельность; правильное освещение – это работа глаз. Педагоги-гуманисты всегда чувствуют, когда дети устали, когда у них пропадает интерес, внимание становится рассеянным и применяют все возможные методы и приемы, в том числе эмоциональные паузы и физкультминутки, упражнения для глаз. Главный упор, который мы делаем на уроках – это рациональная организация урока, использование активных методов и форм обучения.
Исследования показали, если в течение урока используется один вид деятельности или 30-35 минут занимает фронтальная работа, то это приведет к невосприятию материала, быстрой утомляемости, снижению познавательной активности, низкому уровню мотивации, повышенной конфликтности, снижению эмоционального комфорта. Рациональная организация урока включает в себя разнообразные виды деятельности (4-7), частоту их чередования (7-10 мин), плотность урока не менее 60%, и не более 75-80%, смену позы, физкультминутки, эмоциональные разрядки [2]. Все это снимает проблемы переутомления, отсутствие интереса к изучаемой теме, дети активны до конца урока, им нравится узнавать все больше нового.
К «сохраняющей здоровье среде» мы относим систему оценивания, включающую:
- самооценку – оценку результатов собственной деятельности: каждый ребёнок самостоятельно определяет свой уровень усвоения программного материала, практических умений и навыков. Обучение навыкам самооценки каждого ученика проводится систематически с 1 по 11 класс;
- оценку товарища, друга по парте – учителя практикуют такой вид оценочной деятельности для осуществления взаимоконтроля и формирования у каждого адекватной самооценки;
- коррекционную оценку – позволяет наметить пути ликвидации пробелов, устранения недочётов в знаниях;
- совместную оценку учителя и ученика – развитие умения эффективно слушать, управлять диалогом, поддерживать обратную связь друг с другом на основе активного взаимодействия, благодаря чему формируется двусторонняя адекватная самооценка;
Окончательная оценка является результатом позитивной деятельности в системе «Учитель – ученик» в процессе обучения и позволит спрогнозировать перспективные результаты.
Таким образом, мы исключаем эмоциональную стрессовую нагрузку у учащихся при оценивании его результатов, учитываем различные психофизиологические особенности детей. Ученые утверждают, что эмоциональная нагрузка у учащихся в подобной ситуации оценивания адекватна нагрузке летчика-испытателя перед взлетом на новой машине [3]. Результаты нашей деятельности позволяют сделать вывод о том, что проблема переутомления снимается.
Таким образом, последовательная совместная деятельность педагогов, медицинских работников, родителей и учащихся по сохранению здоровья учащихся даёт положительные результаты.
Учитель был, есть и остаётся центральной фигурой эффективного осуществления учебно-воспитательного процесса. На пути к секретам педагогического мастерства учителю никогда не следует забывать педагогическую заповедь: критерием прогрессивности образования является внимание, забота, любовь к ученику.
Список используемых источников:
1. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям / В.А.Сухомлинский. – М.: Просвещение, 1979. – 170 с.
2. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие технологии / Н.К.Смирнов. – М.:АРКТИ, 2003.
3. Ступницкая, М.А. Критериальное оценивание как здоровьесберегающий фактор школьной среды / М.А.Ступницкая, А.В.Белов, В.А.Родионов // Школа здоровья. – 2003. – №3. – С.37-40.


 

Здоровье как интегративный критерий качества образования

Г.Д.Воднева

Принято считать, и это вполне правомерно, что самым непосредственным и работоспособным «агентом» будущего является сфера образования. Именно образование принципиально «работает» на будущее, предопределяя психофизические и личностные качества каждого человека, его знания, умения, навыки, мировоззренческие и поведенческие приоритеты, а, следовательно, в конечном итоге – экономический, нравственный, духовный потенциал общества, цивилизации в целом.
В ситуации глобальных кризисов – экологического, демографического, геополитического, этнического, нравственного, с одной стороны, и беспрецедентных темпов изменений в технико-технологической и социальной сферах жизнедеятельности, с другой стороны, естественно требование к повышению качества образования.
Качество образования, как известно, определяется «как совокупность оптимально сочетающихся его важнейших характеристик, отражающих уровни достигнутых количественных и качественных результатов, организации и осуществления учебно-воспитательного процесса и созданных для этого условий, отвечающих интересам государства и общества и удовлетворяющих запросы субъектов образования.
Важнейшей проблемой повышения качества образования является определение критериев и показателей его оценки.
В последние годы в среде ученых и практиков образования крепнет понимание, что состояние здоровья субъектов образования – важнейший показатель благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. Более того, есть основания рассматривать здоровье не как один из показателей эффективности учебно-воспитательного процесса или природно-генетическое условие достижения целей образования, а именно как интегративный критерий качества образования. Такие основания предопределяются многоплановостью, многоаспектностью, междисциплинарностью понятия «здоровье».
Теоретические и прикладные исследования категории «здоровье», хотя и не дают единых объективных его критериев (одних определений в литературе приводится от восьмидесяти до трехсот), тем не менее выделяют необходимые и существенные его характеристики, которые могут служить в качестве показателей качества образования или, (что по сути одно и то же) его целевых ориентиров.
Так, медицинские модели здоровья подчеркивают отсутствие болезней, нормальное функционирование организма. В биомедицинских моделях главным являются адаптационные и компенсаторные возможности человека, его способность приспосабливаться к меняющимся условиям, субъективное ощущение здоровья (оптимистически-действенное отношение к миру). Биосоциальная модель здоровья делает упор на эффективность ведущей деятельности (например, учебной или профессиональной), работоспособность деятеля. Ценностно-социальная модель подчеркивает моменты общения и взаимодействия людей, определяет необходимость личностной значимости (ценности) здоровья для каждого человека, обращает внимание на жизнеспособность и жизнетворчество. Добавим сюда упоминание о выделяемых в настоящее время видах здоровья: физическое (соматическое), репродуктивное, психическое, психологическое, социальное, духовно-нравственное, личностное… и получим еще ряд показателей, свидетельствующих о том, что здоровье – действительно интегративный критерий качества образования.
Заметим, что методологической основой образования является педагогическая антропология – весь фонд знаний о человеке (и его здоровье ) из разных научных дисциплин в контексте его образования. Но особую роль в свете проблем, рассматриваемых на конференции, имеет научная дисциплина, сравнительно недавно получившая самостоятельный статус – психология здоровья – наука о психологических причинах здоровья, о методах и средствах его сохранения, укрепления и развития. Безусловно, психология здоровья опирается на теорию и практику предупреждения развития различных заболеваний, как соматических, так и нервно-психических, однако этим не ограничивается, так как включает в понятие «здоровье» конкретные формы поведения человека, его цели, мотивы, которые позволяют улучшать качество жизни, достигать высокой степени самореализации. В.А.Ананьев утверждает: «главный принцип развития здоровья не в том, чтобы только иметь крепкое здоровье, а в том, чтобы реализовать с помощью здоровья свою миссию».
Безусловно, психология здоровья не может не рассматривать критерии и показатели собственно психологического здоровья. На наш взгляд, наиболее интересными и актуальными для системы образования являются идеи представителей гуманистической психологии – «психологии с человеческим лицом». Так, А.Маслоу писал о двух составляющих психологического здоровья: во-первых, это стремление людей быть «всем, чем они могут», развивать весь свой потенциал через «самоактуализацию», и, во-вторых, стремление к гуманистическим ценностям. Он выделял следующие характеристики «самоактуализирующихся» личностей: реалистичное спокойное восприятие действительности (такой, как она есть); непосредственность; принятие себя, других и природы; чувствительность к проблемам, центрированность на проблеме, а не на себе; автономность и независимость; уважение всех, способность к близким отношениям с людьми; сочувствие и сострадание; доброжелательное чувство юмора; креативность; духовность, нравственные качества.
К.Роджерс, А.Эллис, А.Комбс и другие представители гуманистической психологии дополняют критерии психологически здорового, «адекватного», «развивающегося» человека такими качествами: положительная самооценка и самопринятие, в целом позитивная Я-концепция, интерес к самому себе, общественный интерес, открытость для опыта, доверие, оптимизм, эмпатия (проникновенное понимание других), открытость переживаниям и способность принимать свои мысли и чувства за основу для выбора поведения, самоконтроль, стрессоустойчивость, подвижность и восприимчивость к внешним изменениям.
Российский психолог Б.С.Братусь в своей монографии «Аномалии личности» делает вывод, что «нормальной, здоровой» личности должны быть присущи:
- творческий, целетворящий характер жизнедеятельности;
- возможность самопроектирования будущего, вера в осуществимость намеченного;
- потребность в позитивной свободе, способность к свободному волепроявлению;
- стремление к обретению сквозного общего смысла своей жизни;
- отношение к другому человеку как самоценности, как к существу, олицетворяющему в себе бесконечные потенции рода «человек»;
- способность к децентрации, самоотдаче и любви как способу реализации этого отношения;
- ответственность перед собой, перед другими людьми, прошлыми и будущими поколениями.
Уместно вспомнить определение психологического здоровья И.В.Дубровиной. По ее мнению, это то, что делает личность самодостаточной, что вооружает ее средствами самопонимания, самопринятия и саморазвития в контексте взаимодействия с другими людьми в условиях культурных, социальных, экономических и экологических реальностей окружающего мира.
Указанные идеи гуманитарно-антропологического понимания здоровья имеют безусловно эвристическую ценность и уже доказали свою практическую значимость для становления гуманистического, личностно-развивающего образования.
Таким образом, здоровье давно уже перестало восприниматься только на уровне отсутствия болезней и/или функциональных нарушений, но имеет отношение к ключевым аспектам жизни людей, восходя к целеценностным ориентациям и смыслам человеческого существования.
Из представлений о здоровье как интегративном критерии качества образования можно сделать следующие выводы:
1. Многоаспектность понятия здоровья отражает невозможность сохранять и укреплять здоровье субъектов образования, заботясь только о физическом (соматическом) или только о психологическом здоровье. Здоровьесберегающая педагогика не является альтернативой всем другим педагогическим системам и подходам, а предполагает комплексное их использование в содержательной связи друг с другом и на единой методологической основе.
2. Многообразие критериев и показателей здоровья показывает направления и методы совершенствования здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса, иначе говоря, определяет критерии и показатели качества учебно-воспитательного процесса. Так, например, показатели психологического здоровья актуализируют необходимость реализации требований личностно-развивающих технологий: благоприятный морально-психологический климат, создание ситуации успеха, рефлексивно-развивающая среда, высокий уровень самостоятельности и самодеятельности субъектов образования, интерактивные методы взаимодействия, учебное сотрудничество и т.д. Важно не утерять это многообразие критериев при решении отдельных частных задач здоровьесбережения.
3. Перспективность преобразований, проводимых в учреждениях образования в сфере здоровья, состоит в наличии грамотной научно обоснованной непротиворечивой программы действий, предполагающей интеграцию усилий всех школьных специалистов, их тесное взаимодействие с органами и учреждениями здравоохранения, физкультуры и спорта, социально-педагогическими и психологическими, коррекционно-развивающими центрами и др.
При любых стратегиях и тактиках реализации здоровьесберегающей педагогики следует не забывать, что «образование, обеспечивающее детям культурно и духовно наполненную среду, полагающее нормой ценность саморазвития, становления индивида субъектом собственной жизни, направленное на актуализацию личностного начала в ребенке, формирующее с необходимостью нравственную позицию человека, является оптимальной (естественной) формой поддержания здоровья детей» (А.В.Шувалов)

Источник: Психология здоровья: теоретические основы и практика использования здоровьесберегающих технологий: материалы областной научно-практической конференции 4–5 ноября 2008 г. В 6 ч. Ч.1. – Витебск: ГУО «ВО ИРО», 2008. Редакционная коллегия: Л.Ю.Слепцова, Л.В.Зенькова, Ю.В.Маханьков, Г.Д.Воднева, Е.В.Гречихо, Е.В.Белова, П.В.Зязюлькин, И.А.Ситникова, И.В.Исаченко, С.И.Тарарышко

[1] [2] [3] [4] [5]

 

 

Поиск

Все права защищены. При при копировании материалов сайта, обратная ссылка, обязательна! Варианты ссылок:
HTML код:

Код для форумов:


Уважаемые пользователи и посетители сайта!
Спасибо за то, что вы присылаете материал на сайт «Ваш психолог. Работа психолога в школе» по адресу sait.vashpsixolog собачка mail.ru Убедительная просьба, обязательно указывайте автора или источник материала. На многих материалах авторство потеряно, и, если вы, являетесь автором одного из них, пришлите письмо с точной ссылкой на материал. Если на ваше письмо, вы не получили ответ, напишите еще раз, т.к. письма иногда попадают в спам и не доходят.
Смотрите внимательно: авторство или источник указываются, чаще всего, в конце материала (если материал разбит на страницы, то на последней).
С уважением, администрация.